Chalmers Conferences, NU 2012

ITakt med samtiden – att integrera digital kompetens i lärarutbildningen
Fredrik Oldsjö, Eva Fors, Annika Käck, Mats Hanson, Christopher Sönnerbrandt

Last modified: 2012-05-14

Abstract


Skolan ska lära alla elever att använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, skriver regeringen i den digitala agendan för Sverige. (Näringsdepartementet, Rapport N2011:12). Samtidens och framtidens lärare behöver kunna använda IT-stöd i sin undervisning. Det har varit en viktig utgångspunkt i utvecklingen av den nya lärarutbildningen, där digital kompetens är ett examensmål för de olika inriktningarna (SOU 2008:109, SFS 1993:100). Detta ställer krav på hur lärarutbildare arbetar och vad lärarstudenter får öva under utbildningen. På vilka sätt kan integreringen av digital kompetens i lärarutbildningen främjas och vidareutvecklas?

LIKA-projektets erfarenhet är att integrering av digital kompetens i lärarutbildningen kräver samverkan mellan många aktörer inom ett lärosäte och bygger på både strategiskt arbete och omedelbara ämnes- och allmändidaktiska insatser. Det handlar om att bygga upp en lärande organisation ur ett holistiskt perspektiv (D’Andrea & Gosling 2005, Larsson & Löwstedt 2010, OECD 2011).

Syftet med workshopen är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv diskutera möjligheten att integrera digital kompetens i lärarutbildningen. Vilka hinder finns och vilka arbetssätt kan fungera? Vad krävs av ledningen och organisationen? Hur kan lärarutbildarna kompetensutvecklas? Hur säkerställs en långsiktigt hållbar förändring av kurser och program?

Under workshopen kommer olika verktyg att användas som arbetats fram inom LIKA-projektet för att stödja integrering av digital kompetens i kurser och program. Deltagarna får använda modeller och filmscenarios som underlag för diskussion. Målet är att pröva verktygen och gemensamt problematisera de ramar som finns för systematisk kvalitetsutveckling av en komplex utbildning.

Workshopen består av tre delar: 1) introduktion av kursutvecklingsmodeller och visning av filmscenarios; 2) gruppvisa diskussioner; 3) redovisning och sammanställning av resultat.

Målgrupp: lärare, forskare och ledningspersonal inom lärarutbildningen, lärare verksamma inom andra professionsutbildningar och pedagogiska utvecklare.

LIKA-projektet är ett samverkansprojekt mellan Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungl. Tekniska högskolan, Kungl. musikhögskolan i Stockholm samt Stockholms universitet. Projektet har delfinansierats av KK-stiftelsen som ett led i deras satsning på IT i lärarutbildningen. LIKA står för Lärande, Kommunikation, Information och Administration och beskriver olika processer som ingår i digital kompetens. Arbetet i LIKA-projektet har inspirerats av CDIO-metodiken för kursutveckling (www.cdio.org). Slutdokumentationen av LIKA-projektet består av en bok och filmer om digital kompetens som lärarutbildare kan använda som stöd för integreringen av IT i lärarutbildningen.


References


Referenser:
D'Andrea, V., & Gosling, D. (2005). Improving teaching and learning in higher education: A whole institution approach. Maidenhead, UK: Society for Research into Higher Education & Open University Press.
Näringsdepartementet, rapport N2011.12: IT i människans tjänst – en digital agenda för Sverige.
OECD 2011: Building a High - Quality Teaching Profession - Lessons from Around the World.
SFS 1993:100 Högskoleförordning. Bilaga 2: examensordning.
Larsson, P & Löwstedt J (2010) Strategier och förändringsmyter. Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling. Lund: Studentlitteratur.
SOU 2008:109: En hållbar lärarutbildning.